A kolozsvári Brassai Sámuel líceum egykori diákjai

Brassai Sámuel: nyelvész, filozófus, természettudós, az „utolsó erdélyi polihisztor” életrajzi adatai
Brassai Sámuel
Brassai Sámuel (1800-1897)

- 1797 illetve 1800 június 15-én született Torockószentgyörgyön (saját bevallása szerint 1797-ben - hivatalos iratba nincs bejegyezve, mivel nagyapja keresztelte Torockószent-györgyön). Édesapja Brassai Sámuel, Torockószentgyörgyön iskolamester, unitárius pap. Édesanyja, Koncz Krisztina, unitárius papcsaládból származó tanult, igen művelt nő. A család 1827-ig lakik Torockószentgyörgyön, majd idősebb Brassai Sámuel Szentmihályfalvára költözik, itt lesz unitárius pap haláláig, 1837-ig.

- 1813: kisebb megszakításokkal 1820-ig a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban tanul

- 1821: Zsibón a Wesselényi Miklós meghívására rendezi ennek könyvtárát

- 1821-1837: a Bethlen és Kendeffy családoknál magántanár, zenét, nyelveket tanít. Rettegen, Iklódon és Bécsben él ezekben az években.

- 1831: megjelennek első cikkei

- 1832: megjelenik első jelentős esztétikai tanulmánya: "A gyönyörűségről"

- 1834: szerkeszti a Vasárnapi Újságot, mely négy oldalban, magyar nyelven jelenik meg; "közhasznú ismeretekkel" neveli, tanítja Erdély olvasótáborát. Kolozsvár kulturális-társadal-mi életének minden jelentős szervezkedésében és megnyilatkozásában részt vesz.

- az 1836-ban létesült Úrikaszinó alapító tagja (ez egy értelmiséget összefogó, klub jellegű társaság, mely Széchenyi István kezdeményezésére alakult; nagy jelentősége van Kolozsvár kulturális-gazdasági-társadalmi életében)

- 1837: a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. Magyarul tanít, annak ellenére, hogy a zsinat csak 1841-ben engedélyezi ezt (addig a tanítás hivatalos nyelve a latin)

- 1834: földrajzkönyve jelenik meg magyar nyelven "Bevezetés a Világ, Föld és Státusok ismeretébe" címmel

- tanári munkássága alatt tankönyveket ír, mert látja ezek hiányát. Megindítja a "Kék könyvtár" sorozatot (fűzött, olcsó kiadású könyvecskék); német, francia nyelvkönyvet szerkeszt, matematika tankönyvet "Számító Szokrátesz" címmel, algebrai gyakorlókönyvet ad ki, valamint a "Magyar Fűvészkönyvet" és a "Latin nyelvtant".

- 1865: megjelenik egyik legjelentősebb tanulmánya "A Módszerről" címmel, melyben pedagógiai munkásságának tapasztalatait foglalja össze, tulajdonképpen a magyar didaktika tudomány alapjait fekteti le ezzel a tanulmányával

Tanítsunk "keveset, jól és lassan" - vallja Brassai - "Tanítsunk igazságot, legyünk fokozatosak és következetesek."

- 1848-as szereplése miatt Pestre menekül, majd a szabadságharc bukása után Szatmár és Máramaros megyékben bújkál

- 1850-59: Kolozsvártól távol, Budapesten él édesanyjával, akit édesapja halála után (1837) magához vesz

- Erkel Ferenccel, Hubay Miklós hegedűművésszel barátkozik, gyakran megfordul Eötvös József házában, ahol Eötvösnével kamarazenélnek - négykezeseket játszanak

- 1859: visszakerül Kolozsvárra és az Unitárius Kollégium tanára 1862-ig, amikor lemond tanári állásáról és a Kollégiumnak 1000 forintos alapítványt tesz

- 1859: az Erdélyi Múzeum alapító tagja, őre, majd igazgatója. A Múzeum Mikó-kerti házában lakik édesanyjával.

- 1862: meghal édesanyja

- 1865: a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választja

- 1872: az akkor alakult Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem rendes tanára a matematikai tanszéken, de tanít szanszkrit nyelvet és nyelvbölcseletet is

- 1881: az egyetem természettudományi karán tanuló, szegény sorú hallgatók számára létesít alapítványt

- 1883: egyetemi tanárként nyugdíjazzák

- 1884: a Dávid Ferenc Egylet alapító tagja és elnöke

- 1887: a Kolozsvári Zenetársaság alapító tagja

- 1897 májusától gyengélkedik a Kolozsvári Vöröskeresztes Kórházban, itt látogatja meg Hubay Jenő hegedűművész, aki kérésére a Bach Chacon-ját játssza neki búcsúként

- 1897 június 24-én hunyt el, az unitárius templomban ravatalozzák fel, a Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra


Brassai Sámuel hit- és életelveit a következőképpen foglalta össze:

"Bízzál Isten szeretetében és támaszkodj az ő egységére, melyet a világmindenségben oly tökéletesen valósít meg. Legyen hited a te meggyőződésed szerint, de szereteted öleljen magához mindenkit. Kövesd Jézust és boldog leszel."

(Dr. Boros György: Dr. Brassai Sámuel élete)