A kolozsvári Brassai Sámuel líceum egykori diákjai

Tanári kar

Kováts Ildikó

Ezt szeretem csinálni szabadidőmben

Magányos barangolások

ERDON  - 2012.04.5

A kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület Cs. Gyimesi Éva kiállító termében Kováts Ildikó Barangolások-című kiállítását nyitották meg.

Zakariás Ágota
művészettörténész méltatta a kiállítást. 4 év alkotásának az eredménye. Egységes anyag, melynek helyszínei Kolozsvár és környéke, Torockó és a művész szülőföldje, illetve annak környéke.

Kováts Ildikó művészpedagógus, nyugdíjba vonulása után ráérősen barangolhatott, bánhatott az idővel. A magányos sétái hangulatának kifejezésére a legalkalmasabbnak a pasztellt találta.

A hazai tájainkon a pasztell kiváló képviselője a múlt század 20-as éveiben Nagy István volt, aki fekete-fehér pasztelleket festett. Kováts Ildikó pasztelljei színesebb hangulatot fejeznek ki a művészet eszközeivel. A magányos erdélyi séták során keletkezett benyomásait jeleníti meg. Megjegyezte, hogy ritkán látható emberi jelenlét a képeken. A Kováts Ildikó által kiállított alkotásai különböznek az előző munkáitól. A pasztelljei spontánabbak, a kompozíciói levegősebbek.

Kováts Ildikó szerint alkotásainak kiindulópontja a valóság, a barangolás során látott környezet, évszaktól függetlenül. Székelyföldön, a szülőföld tájait is megjelenítette, de a gyökerei már megszakadtak.

A pasztell-festészetben nagyobb a szabadság-tényező- vélte Kováts Ildikó. A magányos barangolásai alkalmával nem visz magával fényképezőgépet. A tájakat, a természeti környezetet közvetlenül ragadja meg a festő eszközeivel. A magányos pillanatok, azok hangulata érzékelhető a festő vásznain.

Mint tárlatot látogató, Kovács Ildikó képei számomra azért is érdekesek, mert megszólítanak. Elmondván azt, hogyan is látja a körülötte levő világot, amit félteni kell. Anélkül, hogy beszélne róla, tulajdonképpen, azt mondja el, mennyire szép, változatos tud lenni a minket körülvevő természet, melyet óvni kell. Félteni azt az ősi erőt, melyet képei rendkívül érzékletesen visszaadnak a pasztell sajátos nyelvén. Ugyanakkor bizonyítván mennyire jól uralja azt a műfajt, melynek mesterei között Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, magyar viszonylatban Rippl-Rónai, Nagy István szólaltak meg.

A Minerva Művelődési Egyesület lehetővé tette, hogy Kováts Ildikó is elmondja mindazt, ami benne az utóbbi négy évben, képi formában megfogalmazódott. Mindnyájunk örömére.

Csomafáy Ferenc


http://www.erdon.ro/maganyos-barangolasok/1949614


                                                                        ***

Művelődés

Kováts Ildikó: A néprajz oktatása iskolánkban

Az el­múlt év­ben a Brassai-hét ren­dez­vé­nye­in nép­raj­zi ki­ál­lí­tást szer­vez­tünk. A ki­ál­lí­tott né­pi al­ko­tá­sok szár­ma­zá­si he­lye: Ka­lo­ta­szeg, a va­la­mi­ko­ri Szász­vi­dék, Me­ző­ség, Torockó és a Móc­vi­dék. A gyűj­tők – is­ko­lánk ta­ná­rai. A ki­ál­lí­tott tár­gyak kö­zül nem hi­ány­zott a rok­ka, a gu­zsaly, az eme­lő, a ka­kukk­óra, a nép­vi­se­le­ti da­ra­bok, pár­nák, sző­nye­gek, ke­rá­mi­ák, al­bu­mok és a ré­gi brassais di­á­kok né­pi hím­zé­sei. Leg­ér­té­ke­sebb da­rab­ja­ink kö­zül meg­em­lí­tem a több mint két­száz éves, még kecs­ke­szőr­rel varrt valkói írá­sos vő­fély­ken­dő vé­get (B. Ko­vács Ilo­na ha­gya­té­ká­ból), a ha­son­ló, de szá­lán var­rott szász párnacsúpot és a bo­ká­lyo­kat. ...

... Vég­szó­ként meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy a di­ák­ság na­gyob­bik ré­szé­ben meg­van az ér­dek­lő­dés a né­pi ha­gyo­má­nyok iránt. A le­he­tő­sé­gek is adot­tak. Ne­kem nem is ma­rad más dol­gom, mint­hogy jó mun­kát és ki­tar­tást kí­ván­jak ta­nár­nak és di­ák­nak egy­aránt.


http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=229                                                        ***


Minerva Ház, Kolozsvár

Felvételek
KOVÁTS ILDIKÓ
gyűjteményes kiállításának megnyitójáról >>

Fényképezte
Horváth László

http://www.erdelyimuveszet.ro/indexlapok/indexlap20.htm