János Zsigmond Unitárius Kollégium egykori diákjai 1899 12A

Osztály 1899 12A
 

Ezt szeretem csinálni szabadidőmben

Tiz éves találkozó.
Azok, akik a kolozsvári unitárius kollégiumban az 1898—99..isk. évben tettek érettségi vizsgálatot f. é. augusztus 27-én összegyűltek a kollégium tanári szobájában, hogy az elmúlt tiz év eseményeit számbavéve baráti frigyüket újra megerősítsék. Az értekezlet elnöke Dr. Gyergyai Árpád orvos, jegyzője Szentmártoni Kálmán unitár, gimn. tanár volt. Jelen voltak: Antony a Mihály, Katona Ferencz, Sándor Gergely, Ürmösi József unitár, lelkészek, Nagy Lajos, Pap Domokos gimn. tanárok, Dr. Kappel Izidor orvos: egyet, tanársegéd, Dr. Benczédi Andor, Dr. Farkas Mózes, Dr. Petersberger Frigyes ügyvédek, Miklós Zzigmond adótiszt, Czakó László földbirtokos. Megjelent a régi osztálytársak közül Dr. Ferenczi Áron gyógyszerész.
Kegyelettel emlékeztünk meg elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról.
Az értekezlet elhatározta, hogy a kolozsvári unitárius főgymnásiumba járó jó tanulók évvégi jutalmazására egy alapot gyűjt. A pénz beszedésével Dr. Farkas Mózes kolozsvári ügyvédet biztuk meg. Határoztuk továbbá, hogy öt év múlva 1914. július havában újra összegyűlünk Székelykeresztaron, hogy az unitáriusok másik gymnásiumót is megismerhessük. Testületileg tisztelegtünk főtisztelendő Ferencz József püspök urnái, a hói  Antónya Mihály mondott üdvözlő beszédet.
Az értekezlet utan közebéd és vacsora volt a „Központi szállodában."
Sajnálattal jegzezzük fel, hogy vannak olyan Kolozsvárt lakó.osztálytársaink, akik a találkozóra nem jöttek el. Erről többet mondani felesleges. Ez a sajnálatos esemény a jelenlevők vidám baráti mulatságát és ünnepségteljes hangulatát nem zavarta.
Székelykeresztur, 1909. szept. 2-án.
igaztisztelője:
S z e n t m á r t o n i K á l m á n .